Browsed by
Kategoria: Alimenty

Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców

Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców

Alimenty to słowo, które kojarzy się zwykle ze świadczeniem pieniężnym rodzica na rzecz dziecka. Tymczasem wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest to zobowiązanie finansowe wobec krewnych w linii prostej, co oznacza, że może również dotyczyć sytuacji odwrotnej. Czy prawo i obowiązki płacenia alimentów własnym rodzicom możliwe są w każdej sytuacji?

Alimenty na rodziców

Każdego roku do polskich sądów trafia około tysiąca pozwów rodziców, domagających się od swych dzieci alimentów. W 2017 r. średnia kwota przyznawana na ten cel wynosiła w przypadku jednej rodziny około 600 złotych miesięcznie. Alimenty na rodziców możliwe są jednak tylko wtedy, gdy zostaną spełnione jednocześnie trzy podstawowe warunki: pozwane dziecko jest osoba pełnoletnią, posiada odpowiednie możliwości finansowo-zarobkowe, natomiast rodzica dotknął niedostatek. Ta ostatnia kwestia może być nieco sporna, ponieważ trudno określić precyzyjnie, czym ten niedostatek tak naprawdę jest. Przyjęło się, że to po prostu sytuacja, w której dana osoba nie może własnymi siłami zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb, zapewniających jej odpowiednie do wieku i zdrowia warunki bytowe. Wszystko jest tu jednak kwestią indywidualnie rozpatrywaną przez sąd, w zależności od konkretnego przypadku. Jeśli niedostatek, w którym znalazł się rodzic wynika z jego winy, np. braku chęci do pracy lub bezpodstawnego zrezygnowania z niej, nadużywania alkoholu, świadomego unikania leczenia itp. – wówczas nie ma obowiązku alimentacyjnego. Z kolei jeżeli chodzi o możliwości finansowe pozwanego dziecka, sąd bierze pod uwagę m.in. jego stałą pensję, premie, dodatki, rentę, emeryturę, akcje, odsetki z akcji czy dochody z wynajmu mieszkania.

Nie tylko dla rodziców biologicznych

Co ważne, alimenty dotyczą nie tylko rodziców biologicznych, ale także adopcyjnych (w tym również macoch i ojczymów). Wniosek o nie często wysyła MOPS. Zdarza się również tak, że obowiązek alimentacyjny na rodziców nie jest wypłacany pieniężnie, ale stanowi pomoc materialną w formie dostarczania np. leków, produktów spożywczych, środków higienicznych, odzieży czy opału.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Alimenty na dziecko w Niemczech – kiedy i ile się należy?

Zarówno w Niemczech jak i wielu innych krajach obowiązek wychowywania dziecka i łożenia na jego utrzymanie spoczywa na obojgu z rodziców. Jeżeli któreś z nich nie chce lub nie ma możliwości brać udziału w czynnym życiu swojego dziecka zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów. Wysokość miesięcznych kwot, jakie muszą płacić określa tabela alimentacyjna, czyli Düsseldorfer Tabelle. Trzeba zaznaczyć, że tabela ta nie jest aktem prawnym, jest jedynie wytyczną i tworzy pewną ramę dla sądów niemieckich. Naturalnie wysokość świadczeń alimentacyjnych jest zależna od zarobków rodzica płacącego alimenty a także od wieku dziecka – stwierdza radca Katarzyna Brzozowska specjalizująca się w prawie rodzinnym.

Przykładowo:

Wysokość zarobków netto – do 1500 €

Wiek dziecka –
do 5 lat – 317 €
6 – 12 lat – 364 €
12 – 17 lat – 426 €
Od 18 lat – 488 €

Kombinacji w zależności od zarobków jest dużo, nie sposób wymienić wszystkich. Dla porównania postanowiłam zamieścić jeszcze jeden wariant – przy dużo wyższych zarobkach.

Wysokość zarobków dłużnika netto – 4701 – 5100 €

Wiek dziecka –
Do 5 lat – 508 €
6 – 12 lat – 583 €
12 – 17 lat – 682 €
Od 18 lat – 781 €

Przy dochodach powyżej 5100 € miesięcznie stawki alimentów przeliczane i przyznawane są indywidualnie.

Teoretycznie jeśli rodzic mieszka i pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony i zameldowany, nie ma znaczenia gdzie mieszka dziecko. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej. Sąd przyznając alimenty zazwyczaj zmniejsza kwotę o jedną trzecią dla dziecka mieszkającego w Polsce w stosunku do tego ile dostałoby gdyby mieszkało ono w Niemczech.

W Niemczech państwo wypłaca rodzicom zasiłek na pierwsze i drugie dziecko w wysokości po 184 €, na trzecie 190 € a na każde kolejne po 215 €. W przypadku gdy dziecko osiągnęło pełnoletność zasiłek uznany jest jako jego dochód. Wówczas kwota świadczenia alimentacyjnego zmniejszona jest o połowę owego dochodu dziecka.

Warto w sytuacjach wątpliwości zwrócić się o pomoc do międzynarodowej kancelarii, dla której bariera językowa i różnice w prawie nie stanowią problemu.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dzieci- od czego zależy ich wysokość?

Jeśli już stoimy w tej dość niezręcznej sytuacji,gdy dochodzi do płacenia alimentów na dzieci, warto mieć świadomość od czego zależy kwota, którą na ich rzecz będziemy uiszczać. Wysokość alimentów zależy od trzech istotnych rzeczy.

Przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, czyli takich,które umożliwiają mu prawidłowy rozwój, normalne warunki życiowe. Analizując takie potrzeby sąd bierze pod uwagę warunki mieszkaniowe dziecka, potrzebne pomoce naukowe, zapotrzebowanie na odzież, wyżywienie. Jeśli dziecko nie jest zdrowe dochodzi tu również do pokrycia części lub całych kosztów leków, opieki, badań. Rodzic, który ubiega się o alimenty na dzieci, powinien wszystkie te potrzeby odpowiednio udokumentować- w tej czynności powinien pomóc dobry prawnik. Przydadzą się rachunki, faktury i tym podobne.

Wysokość alimentów zależy także od możliwości finansowych rodzica. Możliwości zarobkowe to nie tylko dochody,które rodzic faktycznie osiąga, ale także profity i  zarobki, które ta osoba mogłaby osiągać przy odpowiednich staraniach i pełnym wykorzystaniu własnych kwalifikacji.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci

Rodzice bez względu na to czy żyją razem,  czy nie, mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki do życia do momentu, gdy będą one same w stanie się utrzymać.  Jest to obowiązek nakładany na rodziców od momentu, gdy dziecko się urodzi, uznaje się to za naturalne; mamy dziecko więc staramy się mu zapewnić wszystko co najlepsze, wszystko to na co nas stać.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko

Powszechnie panuje błędna opinia, że mamy obowiązek pomagać dzieciom do momentu uzyskania  ich pełnoletności lub ukończenia 24 roku życia. Prawdą jest natomiast fakt, iż mamy dbać o utrzymanie dzieci do momentu, aż same będą w stanie dbać o swoje dobra. Nie ma tutaj sztywnej reguły wieku.

Nałożony obowiązek alimentacyjny spoczywa zatem nawet na rodzicach dziecka, które jest pełnoletnie, do momentu, aż skończy naukę lub się usamodzielni. Taki obowiązek nie wygaśnie oczywiście nigdy, jeśli dziecko nie będzie w stanie być samodzielne z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Są oczywiście wyjątki od powyższej reguły. Kiedy rodzic jest zwolniony z płacenia alimentów na dzieci?

  • gdy dziecko posiada majątek, który pozwala mu się utrzymać;
  • gdy dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, gdyż ma pieniądze z innych źródeł tj:
    • renta rodzinna;
    • majątek rodzeństwa, z którym dziecko się wychowuje.

W razie wątpliwości najlepiej skorzystać z porady doświadczonego prawnika.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.

Alimenty po rozwodzie-podstawowe informacje

Alimenty po rozwodzie-podstawowe informacje

Płacenie alimentów po rozwodzie jest to przedłużenie obowiązku, który spoczywa na małżonkach podczas trwania małżeństwa. Bardzo często rozwód powoduje pogorszenie sytuacji majątkowej męża lub żony, zatem aby temu zapobiec sąd orzeka o alimentach.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny zależy od tego kto jest winny rozpadzie małżeństwa. W dużym uproszeniu można wyróżnić dwie sytuacje:

  • małżonek, który jest niewinny, ma obowiązek alimentacyjny wyłącznie wtedy, gdy drugi małżonek również nie ponosi żadnej winy w rozpadzie małżeństwa;
  • małżonek, który ponosi winę, ma obowiązek alimentacyjny jeśli drugi małżonek nie ponosi żadnej winy. Alimenty musi płacić bez względu  na to czy bez względu na to czy znajduje się on w niedostatku, a także małżonkowi, który również ponosi winę,gdy znajduje się on w trudnej sytuacji majątkowej.

Jak długo po rozwodzie małżonkowie płacą alimenty?

To również bardzo istotna kwestia. Przykładów można podać kilka. Z pewnością jedną z sytuacji, która skutkuje zaprzestaniem płacenia alimentów jest śmierć  jednego z małżonków, co dość oczywiste.

W momencie,  gdy małżonek, któremu płacone są alimenty wchodzi w nowy związek małżeński, obowiązek alimentacyjny również przestaje mieć miejsce.

A także po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym do alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany winnym rozkładu pożycia. W tym przypadku jednak sąd na wniosek uprawnionego może przedłużyć owy pięcioletni termin, ale tylko gdy zaistnieją ważne okoliczności.

Wysokość alimentów zależy od potrzeb małżonka,  któremu będą one przysługiwać, a także od zarobków, tego,który będzie je płacić. Sąd ustala kwotę, jednak w razie ewentualnych okoliczności będzie można ją zmienić.


Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej, a jedynie indywidualne poglądy autorki na opisane zagadnienie prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.